Menu

Sklep Reklamowy

0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Pełno Reklam dostępny pod adresem internetowym www.pelnoreklam.pl, prowadzony jest przez Elżbietę Świeboda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pełno Reklam Elżbieta Świeboda, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6842350554, REGON 383857070.

2. Sklep internetowy Pełno Reklam, dostępny pod adresem internetowym: www.pelnoreklam.pl, prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – oznacza Elżbietę Świeboda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pełno Reklam Elżbieta Świeboda, z siedzibą w 38-460 Jedlicze, ul. Łukasiewicza 61a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6842350554, REGON 383857070, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu

2. Klient – każdy podmiot będący przedsiębiorcą i dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pelnoreklam.pl.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

14. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego Produktu.

15. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres internetowy Sklepu Sprzedawcy: www.pelnoreklam.pl

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@pelnoreklam.pl

3. Adres do doręczeń: Pełno Reklam, ul. Łukasiewicza 61a, 38-460 Jedlicze

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 510 919 712

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 8636 1028 2002 1402 9187 0001

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 09:00-17:00.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  • adres e-mail
  • nazwa przedsiębiorcy

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 6 Zasady składania Zamówienia w Sklepie i wykonanie umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert i zawarcia Umowy sprzedaży.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

b. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać przypisane do niego opcje, wybrać ilość sztuk zamawianego produktu, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;

d. Wybrać formę płatności i sposób dostawy;

e. Wpisać imię i nazwisko osoby zamawiającej, podać dane do faktury i adres do wysyłki, numer telefonu i adres email;

f. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

4. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od niej w całości lub w części, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.

6. Faktura VAT jest przesyłana Klientowi w formacie PDF, przy pomocy poczty elektronicznej, na adres email podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Na życzenie Klienta fakturę w wersji papierowej możemy przesłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7. Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania umowy, w sytuacji gdy z przyczyn od niego niezależnych wykonanie umowy nie jest możliwe. W takiej sytuacji nie przysługują Klientowi żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej ceny.

 

§ 7 Ceny

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie są cenami netto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów.
Do wartości zamówionych towarów doliczane są koszty Dostawy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

§ 8 Płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi w momencie odbioru przesyłki

b. Przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

c. Płatność przelewem 14 dni po dostarczeniu Produktu na konto Sprzedawcy – dla wybranych Klientów

d. Numer konta do wpłat:

07 8636 1028 2002 1402 9187 0001

Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Jedliczu

SWIFT: POLUPLPR

 

§ 9 Termin realizacji

1. Sprzedawca dołoży starań aby realizacja zamówienia odbyła się w możliwie najkrótszym terminie.

2. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone.

3. Klient nie może zwrócić dostawy częściowej.

4. Sprzedawca może zamieszczać przy niektórych Produktach przybliżoną i niewiążącą informację o terminie wysyłki.

 

§ 10 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy (firmy kurierskiej) na adres podany w formularzu zamówienia.

3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia, że przesyłka została uszkodzona w transporcie lub zawiera braki, należy obowiązkowo spisać protokół szkody z pracownikiem Dostawcy, a następnie przesłać go na adres email: biuro@pelnoreklam.pl, najpóźniej następnego dnia roboczego.

5. Dokonanie przez Klienta odbioru Produktów bez ich zbadania lub  niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Produktów oraz nie przysłanie protokołu szkody będzie uważane za potwierdzenie, że Produkty zostały dostarczone prawidłowo i posiadają odpowiednie cechy i właściwości.

 

§ 11 Prawo własności

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do chwili całkowitej zapłaty za Produkt.

2. Zastrzeżenie własności obowiązuje także w wypadku, gdy Klient odsprzeda Produkt dalszemu klientowi.

§ 12 Zwroty

1. Zwrot może nastąpić tylko na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. W przypadku takiego zwrotu Sprzedawca naliczy Klientowi „koszt zwrotu” w wysokości 10% wartości netto zamówionych Produktów.

 

§ 13 Odpowiedzialność za wady Produktu

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient musi złożyć w formie pisemnej na adres email Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 7 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu pod warunkiem, iż zbada Produkt w czasie i w sposób uzasadniony i przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i niezwłocznie po wydaniu towaru zawiadomi pisemnie Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada Produktu wyjdzie na jaw dopiero później – jeżeli zawiadomi Sprzedającego niezwłocznie po jej wykryciu.

4. Jeżeli Towar będzie miał wady, Klientowi przysługuje w pierwszej kolejności roszczenie o usunięcie wady fizycznej Produktu. Wyboru sposobu usunięcia wady dokonuje Sprzedający.

5. Wada części dostawy nie upoważnia do reklamacji całej dostawy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawartej Umowy na zasadzie winy umyślnej.

7. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści, zyski itp.

 

§ 14 Siła wyższa

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej .

 

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 16 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c. włączona obsługa plików cookies

d. zainstalowany program FlashPlayer

 

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

EnglishGermanPolishRussian